لیفتراک لینده مدل Ht100Ds

توضیحات تکمیلی لیفتراک Linde سری HT100-HT180Ds

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی لیفتراک Linde سری HT100-HT180Ds
سرعت حرکت با بار و بدون بارفاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 28..8/30.1(mm) 1200(t) 10.0HT100Ds/1200
(h)/(km) 27.9/29.1(mm) 600(t) 10.0HT100Ds/600
(h)/(km) 28.4/29.9(mm) 1200(t) 12.0HT120Ds/1200
(h)/(km) 27.6/29.1(mm) 600(t) 12.0HT120Ds/600
(h)/(km) 28.1/29.8(mm) 1200(t) 14.0HT140Ds/1200
(h)/(km) 28.3/30.2(mm) 600(t) 14.0HT140Ds/600
(h)/(km) 27.9/29.8(mm) 1200(t) 15.0HT150Ds/1200
(h)/(km) 28.3/30.2(mm) 600(t) 15.0HT150Ds/600
(h)/(km) 27.7/29.7(mm) 1200(t) 16.0HT160Ds/1200
(h)/(km) 28.1/30.1(mm) 600(t) 16.0HT160Ds/600
(h)/(km) 28.1/29.8(mm) 600(t) 18.0HT180Ds/600
(h)/(km) 25/25(mm) 900(t) 16.0HT180Ds/900